Winkelwagen

Speciaal

Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van ASI – B-Bit
(Onderaan deze tekst treft u de Algemene voorwaarden aan voor retourzendingen.)
Artikel 1 Algemeen
1.1
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met A.S.I (Alberts Specials International)  eveneens handelende onder de naam B-Bit Navigatie en B-Bit Computers en Boeken alle gevestigd te Lelystad en hierna te noemen: ASI – B-Bit betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en met computers en navigatie verband houdende producten en/of diensten. Tevens vallen hieronder boeken en (navigatie) kaarten.
1.2
 
Naast deze algemene voor waarden kan ASI - B-Bit aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3
 
Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door ASI - B-Bit niet geaccepteerd.
1.4
 
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch aan te vragen bij ASI - B-Bit.
1.5
 
ASI - B-Bit houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
Artikel 2 Offertes
2.1
 
Alle offertes opgesteld door ASI - B-Bit zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2
 
Prijsvermeldingen op de ASI - B-Bit internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
Artikel 3 Overeenkomsten
3.1
 
Overeenkomsten met ASI - B-Bit komen pas dan tot stand wanneer ASI - B-Bit een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. ASI - B-Bit heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
Artikel 4 Afbeeldingen
4.1
 
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de ASI - B-Bit internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.
Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1
 
De artikelen van ASI - B-Bit worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ASI - B-Bit.
5.2
 
De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3
 
Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door ASI - B-Bit geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is ASI - B-Bit gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00.
5.4
 
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5
 
Niet tijdige betaling geeft ASI - B-Bit het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6
 
ASI - B-Bit is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ASI - B-Bit te verrichten prestaties.
5.7
 
Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van ASI - B-Bit verrekening van facturen toe te passen.
5.8
 
Door ASI - B-Bit in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5.9
 
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
Artikel 6 Verzending en aflevering
6.1
 
De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging ASI - B-Bit.
6.2
 
ASI - B-Bit is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1
 
ASI - B-Bit behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ASI - B-Bit aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ASI - B-Bit ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen ASI - B-Bit van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen ASI - B-Bit en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.
Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1
 
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. ASI - B-Bit is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2
 
Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ASI - B-Bit of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 9 Reclames
9.1
 
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 24 uur na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan ASI - B-Bit. Na het verstrijken van deze termijn wordt ASI - B-Bit geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat ASI - B-Bit er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
9.2
 
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3
 
Indien een reclame door ASI - B-Bit gegrond wordt bevonden, kan ASI - B-Bit overgaan tot het volgende:
A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan ASI - B-Bit worden afgegeven.
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
9.4
 
De afnemer dient in alle gevallen ASI - B-Bit drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
9.5
 
Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.
Artikel 10 Garantie
10.1
 
ASI - B-Bit verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
10.2
 
Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het "formulier voor retourzendingen".
10.3
 
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door ASI - B-Bit op te geven adres.
10.4
 
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het ASI - B-Bit garantiezegel en/of serienummer.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ASI - B-Bit zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door ASI - B-Bit echter geen defect geconstateerd kan worden.
H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
10.5
 
Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven
Artikel 11 Handelsmerk
11.1
 
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door ASI - B-Bit afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
 
De aansprakelijkheid van ASI - B-Bit blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2
 
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ASI - B-Bit in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ASI - B-Bit niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van ASI - B-Bit.
12.3
 
De afnemer vrijwaart ASI - B-Bit te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
Artikel 13 Overige bepalingen
13.1
 
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden gaan in per 1 juli 2001, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

RETOUREN - WERKWIJZE
Hier leest u wanneer en waarnaar en binnen welke periode u een defect artikel dient te retourneren

Algemene voorwaarden voor retourzendingen
1. Algemeen
Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden voor retourzendingen.
2. Garantie voorwaarden
Het artikel moet ten alle tijden voorzien zijn van het ASI - B-Bit garantiezegel en/of het serienummer. In het geval van ontbreken van dit garantiezegel en/of serienummer vervalt ten alle tijden het recht op garantie. Het artikel zal dan aan u retour gezonden worden en er wordt € 15,- aan administratie- en verwerkingskosten in rekening gebracht.
3. Probleembeschrijving
Het formulier voor retourzendingen dient volledig te worden ingevuld. Artikelen waarbij het probleem niet duidelijk is omschreven (zoals b.v. "defect", "maakt geluid", "is kapot") zullen door ons niet worden behandeld. In dat geval zal gehandeld worden zoals in punt 2.
4. Onterechte garantieaanspraken
In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet gelezen, softwarematige problemen op systemen die geleverd zijn zonder software, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van € 35,- in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend.
5. Verpakking
Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt, vervalt het recht op garantie. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 2.
6. Artikelen van derden
Artikelen die niet gekocht zijn bij ASI - B-Bit worden retour gezonden. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 2.
7. Transportkosten
Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan ASI - B-Bit zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt ASI - B-Bit voor haar rekening.
8. Transportschade
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u dit direct te melden bij de transportmaatschappij en bij ASI - B-Bit. Dit dient binnen 2 dagen na aflevering van de goederen te geschieden.
9. Omruilen
Artikelen worden door ons altijd eerst getest, als er een defect geconstateerd is, worden de meeste artikelen, mits op voorraad door ons tegen hetzelfde artikel omgeruild. Voor particulieren en bedrijven en wederverkopers geldt een omruiltermijn van 14 dagen na factuurdatum.  Indien een artikel niet (meer) op voorraad is of niet onder deze regeling valt zal dit voor reparatie doorgestuurd worden naar onze leverancier, wij zijn dan van zijn reparatietermijn afhankelijk. Indien een artikel niet defect blijkt te zijn zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 4.
10. Retourgarantie
In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand – internet, telefoon en fax – het recht op een 'afkoelingsperiode' van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 7 werkdagen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd retour sturen aan het adres vermeld op de voorzijde van dit formulier. Als peildatum geldt de aflveringsdatum van de vervoerder. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding 'annulering' en uw bank- of girorekeningnummer. De wet "Aankoop op afstand" geeft aan dat artikelen die sterk onderhevig zijn aan prijsschommelingen niet onder het retourrecht vallen. In de computerwereld wordt bijna uitsluitend met dagprijzen gewerkt vanwege de sterke prijsschommelingen op de wereldmarkt. ASI - B-Bit hanteert echter een ruimere definitie dan wettelijk verplicht. Dit houdt in dat u bij retourzendingen waarbij u aanspraak maakt op de "retourgarantie" – en voldoet aan alle voorwaarden – u de dagprijs terugbetaald krijgt zoals die geldt op het tijdstip waarop ASI - B-Bit de goederen van u retour ontvangt, waarbij in geval van prijsstijgingen ten hoogste de oorspronkelijke aankoopprijs wordt terugbetaald.
11. Slotbepaling
ASI - B-Bit houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor retourzendingen te wijzigen en of uit te breiden. In alle andere gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van ASI - B-Bit. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden gaan in per 1-1-2013, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.


XXX


Aantal